AVÍS LEGAL

Aquest avís legal estableix les condicions d’ús de la pàgina web www.canapaulina.es (en endavant, la «pàgina web»). La seva utilització atribueix al navegant la condició d’usuari, la qual cosa implica l’adhesió i el compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal, en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi, de manera que es recomana a l’usuari llegir aquest avís legal atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. Aquestes condicions seran aplicables independentment de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin a la pàgina web.

Dades identificatives del prestador de serveis
Denominació: CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO, S.A.
Domicili: Carrer Cantàbric, 11 1º 1ª – 07007 Palma (Illes Balears)
CIF: A07068232
Inscrita al Registre Mercantil de Palma, F. 102, T. 380, L. 306, Sec. 3ª de Soc. Nº. 7481, Insc. 1ª el 26-08-1981
Contacte: canapaulina@canapaulina.es

Termes i condicions d’ús

Els termes i les condicions recollits en aquest avís legal són d’aplicació a totes aquelles pàgines que figuren en el mapa del lloc web, que són les úniques incloses en aquesta pàgina web.
L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i implica acceptar aquests termes i condicions d’ús.
L’usuari ha de fer un ús lícit d’aquesta pàgina web i dels seus serveis, d’acord amb aquests termes i condicions d’ús i amb la legalitat vigent.
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO pot modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina web mitjançant una publicació en aquest avís legal, i tindran efectes des del mateix moment de la publicació.

Navegació

CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què es pugui accedir a través de la pàgina web estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas, CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que es produeixin per l’accés i navegació per la pàgina web. S’hi inclouran els danys o perjudicis causats en els sistemes informàtics o provocats per la introducció de virus, però no es limitaran a aquests. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO no es fa responsable dels danys que puguin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de la pàgina web. En particular, no es fa responsable en cap cas de les caigudes, interrupcions, mancança o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir mentre l’usuari navega per la pàgina.

Accés i seguretat

L’accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur per mitjà del protocol SSL (Secure Sockets Layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès sigui només intel·ligible per a l’ordinador client i el servidor de CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO. L’usuari pot comprovar que està dins d’un entorn segur si a la barra d’estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors s’empara en un certificat expedit pel nostre proveïdor de serveis web. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO i no a un tercer que intenti fer-se passar per aquesta.

Continguts

CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer a la pàgina web. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO no garanteix les conseqüències que es derivin dels errors en els continguts que puguin aparèixer a la pàgina web, ni tampoc se’n responsabilitza.

AVigència i modificacions a la pàgina web

La informació que apareix a la pàgina web és la vigent en la data de l’última actualització. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO no es fa responsable de la vigència i la idoneïtat de les informacions de la pàgina web. L’usuari no pot alterar, canviar, modificar o adaptar la pàgina web. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO es reserva la facultat d’efectuar totes les actualitzacions, canvis i modificacions que consideri convenients, i pot fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús de la pàgina web, incloent-hi aquest avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web, el seu codi font i els continguts que estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, tret que hi hagi autorització expressa dels titulars dels drets. El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis que conté aquesta pàgina web estan protegits per la Llei de propietat industrial. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina web i en té legítimament en exclusiva els drets d’explotació, llevat d’aquells drets de determinats proveïdors amb els quals s’hagi signat el contracte corresponent per a la provisió de continguts i que estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, i els són aplicables, igualment, aquestes condicions. L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni els continguts que conté. Els usuaris que accedeixin a la pàgina web no poden copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements esmentats anteriorment o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense l’autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets. Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o l’estructura d’aquesta pàgina web per part de l’usuari. GECECO es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Hipervincles

La pàgina web pot incorporar enllaços d’accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de les quals CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implica l’existència de relació entre CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO i el titular de la pàgina web a la qual aquest hipervincle redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO tampoc és responsable de la licitud dels continguts abocats en aquesta pàgina web. Qualsevol altra pàgina web té prohibida la incorporació d’un hipervincle a la pàgina web de CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO sense la seva autorització expressa. En qualsevol cas, aquesta autorització implica que l’hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO o de la mateixa pàgina web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO retirarà qualsevol enllaç quan tingui coneixement, per qualsevol mitjà, de la il·licitud del seu contingut o del fet que des d’aquest enllaç es lesionen béns o drets d’un tercer.

Política de privacitat de la pàgina web

Per a més informació sobre la nostra política de protecció dades i privacitat, es pot consultar la nostra política de privacitat.

Ús de cookies

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil, així com una eina per obtenir dades estadístiques de l’ús de la web. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar l’usuari. Per a més informació, es pot consultar la nostra política de cookies.

LLegislació aplicable i jurisdicció competent

Els termes i condicions que regeixen la pàgina web i totes les relacions que se’n puguin derivar estan salvaguardats per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l’accés o la utilització de la pàgina web se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

© CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO, S.A.
Tots els drets reservats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TITULARITAT O RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades, en endavant, «RGPD»), us informem que les dades personals de CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO, S.A. s’incorporaran a una base de dades comuna d’informació titularitat de les empreses del GRUP VALL COMPANYS que es detallen tot seguit:

 • CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO, S.A.: Carrer Cantàbric, 11 1º 1ª – 07007 Palma (Illes Balears) Tel. +34 971 743 750 Fax: +34 971 491 768.
  canapaulina@canapaulina.es

 • La relació d’empreses amb les dades de contacte i identificació de cadascuna es poden trobar a l’enllaç següent: https://www.vallcompanys.es.

CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de les empreses del GRUP VALL COMPANYS, podeu enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@vallcompanys.es, o al nostre delegat de protecció de dades, a l’adreça de correu dpd@vallcompanys.es.

DADES RECOLLIDES, FINALITAT, LEGITIMITAT I TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les empreses del GRUP VALL COMPANYS recolliran les dades següents aportades per l’interessat:

CONTACTE COMERCIAL: Atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà, així com manteniment de relacions comercials relacionades amb els serveis de les empreses del GRUP VALL COMPANYS:

 • Dades recollides: nom, telèfon, adreça de correu electrònic i consulta.
 • Finalitat: respondre les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi fet per qualsevol mitjà sobre els productes i els serveis de les empreses del GRUP VALL COMPANYS, i establir i mantenir relacions comercials.
 • Legitimació: sobre la base de la prestació del consentiment a les empreses del GRUP VALL COMPANYS, aquest està legitimat per tractar les dades de l’interessat facilitades per mitjà de la sol·licitud de contacte, d’acord amb l’interès legítim per al desenvolupament i el manteniment de relacions comercials.
 • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat en sol·liciti la baixa o la supressió. Un cop s’hagin suprimit, es conservaran durant un període màxim de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.
 • PROMOCIONS O BUTLLETINS D’INFORMACIÓ: Tramesa d’informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que puguin ser del vostre interès, relacionades amb les activitats de les empreses del GRUP VALL COMPANYS.
  • Dades recollides: adreça de correu electrònic, nom i cognoms.
  • Finalitat: dur a terme el registre dels interessats per a la tramesa d’informació, novetats i promocions, i establir i mantenir relacions comercials.
  • Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat a les empreses del GRUP VALL COMPANYS per a l’alta en serveis promocionals, i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat en sol·liciti la baixa o la supressió. Un cop s’hagin suprimit, es conservaran durant un període màxim de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • CURRÍCULUM O OCUPACIÓ: Enviament del currículum a través del web o per qualsevol mitjà al GRUP VALL COMPANYS.
  • Dades recollides: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic, currículum, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associada al currículum o al perfil professional.
  • Finalitat: dur a terme la gestió de la candidatura de l’interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants que s’ajustin al seu perfil professional que puguin sorgir en el futur dins de les activitats de les empreses del GRUP VALL COMPANYS.
  • Terminis de conservació: es dades es conservaran fins que s’adjudiqui un lloc de treball a l’interessat o fins que en demani la supressió a les empreses del GRUP VALL COMPANYS. Així, doncs, les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament. Un cop finalitzada, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.
  • Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat.
  • Destinataris: les dades facilitades i derivades del procés de selecció es podran cedir a:
   • - Terceres empreses identificades per l’interessat per a la sol·licitud de referències que puguin ser necessàries per a la selecció del candidat.

 • SERVEIS: Dades facilitades per a la prestació de serveis de qualsevol de les empreses del GRUP VALL COMPANYS. Els serveis s’identificaran en el moment de la recollida i el registre de les dades.
  • Dades recollides: nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades necessàries segons el registre sol·licitat, que seran exclusivament necessàries per al registre als serveis de les empreses del GRUP VALL COMPANYS.
  • Finalitat: dur a terme el registre dels interessats per a la prestació de serveis del GRUP VALL COMPANYS, i establir i mantenir relacions comercials.
  • Legitimació: la relació jurídica o l’execució del servei per part de les empreses del GRUP VALL COMPANYS per als serveis indicats i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.
  • Terminis de conservación: es dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o fins al moment en què l’interessat en sol·liciti la baixa o la supressió. Un cop s’hagin suprimit, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • ALTA I SEGUIMENT DE COMPTES CORPORATIUS DE XARXES SOCIALS WEB Les dades personals que l’interessat faciliti o habiliti a les xarxes socials en esdevenir-ne seguidor. Els comptes corporatius de les xarxes socials de les empreses del GRUP VALL COMPANYS són els següents:
  - LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/9249853/
  - TUITTER: https://twitter.com/VallCompany
  - YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC2D0nCmDa04GsrenHvmFo2Q
  - FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Vall-Companys/1110631872322602
  • Datos recabados: nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades facilitades per la xarxa social corresponent.
  • Finalitat: dur a terme el seguiment de la xarxa social, i mantenir i desenvolupar relacions comercials.
  • Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat a les empreses del GRUP VALL COMPANYS, d’acord amb l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament. Un cop finalitzada, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • CLIENTS I PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitades per clients i proveïdors per a la prestació de serveis i la gestió de la relació jurídica o contractual per part de les empreses del GRUP VALL COMPANYS:
  • Dades recollides: nom, cognoms, DNI, adreça professional de contacte, adreça de correu electrònic i telèfon professional de contacte.
  • Finalitat: gestionar la relació contractual del servei.
  • Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei.
  • Terminis de conservación: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament. Un cop finalitzada o suprimida, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT: Dades recollides per càmeres de videovigilància o facilitades per al control d’accés als edificis en el cas de les empreses del GRUP VALL COMPANYS que disposen de càmeres de videovigilància:
  • Dades recollides: nom, cognoms, DNI i imatges.
  • Finalitat: gestionar la seguretat interna de les instal·lacions del GRUP VALL COMPANYS i de qualsevol de les empreses del GRUP VALL COMPANYS i controlar-ne l’accés.
  • Legitimació: interès legítim a garantir la seguretat en les instal·lacions per part del seu titular, la qual cosa justifica el registre de dades en el control d’accés a aquestes instal·lacions i que les imatges siguin captades necessàriament en el moment en què s’hi accedeix.
  • Terminis de conservación: les dades es conservaran durant un període màxim d’un mes, tret que sigui necessari conservar-les durant més temps per aclarir alguna infracció o fet il·lícit detectat.

 • L’interessat és coneixedor que l’acceptació d’alguna de les finalitats que s’indiquen més amunt implica la incorporació de les seves dades de caràcter personal a la base de dades comuna de les empreses del GRUP VALL COMPANYS, així com la cessió d’aquestes a les empreses que, en cada moment, s’indiquin al web www.vallcompanys.es, i que totes aquestes empreses les poden utilitzar amb les finalitats que s’esmenten més amunt, i ho accepta expressament. Aquesta cessió es produeix amb les mateixes finalitats de tractament, les mateixes categories de dades, el mateix termini de conservació i un exercici de drets similar al que es descriu en aquest document. En qualsevol moment us podeu oposar a la cessió de les vostres dades enviant una carta a l’adreça postal del GRUP VALL COMPANYS que s’indica més amunt o escrivint un correu electrònic a l’adreça electrònica protecciondedatos@vallcompanys.es.

  Excepte les cessions que s’indiquen més amunt, no es preveu la cessió o la comunicació de dades a tercers, excepte en les prestacions de serveis de tercers com a encarregats del tractament amb què el GRUP VALL COMPANYS ha signat els contractes corresponents d’encarregat de tractament. En aquests casos, el GRUP VALL COMPANYS ha verificat que reuneixen les garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que les dades es tracten d’acord amb els requisits del RGPD i garanteix la protecció dels drets de l’interessat.

  EXERCICI DE DRETS

  L’interessat té reconeguts els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades que són responsabilitat de les empreses del GRUP VALL COMPANYS. Continuarem tractant les vostres dades mentre la finalitat del tractament estigui vigent, fins que les suprimiu expressament de la nostra base de dades comuna o mentre seguiu interessat a formar-ne part, ja que són necessàries per fer-ne el tractament. En qualsevol moment, l’interessat pot exercir els seus drets enviant una comunicació postal al GRUP VALL COMPANYS al domicili que s’indica més amunt o un missatge de correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@vallcompanys.es. Aquesta comunicació ha de dur adjunt un document que acrediti la identitat de l’interessat i cal indicar-hi expressament el dret que es vol exercir.

  L’interessat està emparat pel dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades per part de les empreses del GRUP VALL COMPANYS. Així mateix, té dret a adreçar reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

  MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

  El GRUP VALL COMPANYS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades, així com per evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzats.

  DADES FACILITADES

  Les dades que se sol·licitin als diferents formularis de la pàgina web o les que faciliti l’interessat per un altre mitjà són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, i l’interessat les comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades d’obligatòries comporta la no prestació del servei per al qual s’hagin sol·licitat o la impossibilitat d’accedir a aquest servei. Per tal de mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens heu d’informar de qualsevol canvi que s’hi produeixi. En cas contrari, no responem de la veracitat de les dades. Igualment, en aquells supòsits en què es facilitin dades de tercers, l’interessat es compromet a informar-los del contingut d’aquesta política de privacitat.

  L’usuari es compromet a comunicar, al més aviat possible, a les empreses del GRUP VALL COMPANYS qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal a l’efecte que la informació continguda en els registres d’activitat de les empreses esmentades estigui actualitzada en tot moment.

  Sobre la base de l’interès legítim del GRUP VALL COMPANYS i les empreses del GRUP VALL COMPANYS, les dades personals de l’interessat es podran utilitzar per a l’establiment o el manteniment de relacions comercials per qualsevol via, inclosa l’electrònica, per informar sobre productes i serveis que ofereixen. L’interessat es pot oposar a aquest tractament amb finalitat comercial en qualsevol moment enviant una comunicació postal a l’adreça que s’indica més amunt o un correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@vallcompanys.es.

  POLÍTICA DE cookies

  Abans que comencis a navegar pel web www.canapaulina.es, ens agradaria informar-te que hi utilitzem cookies amb diferents finalitats, de manera que puguis decidir si vols que s’instal·lin al teu equip o no.

  • OPCIÓ 1: Fent clic al botó "Consentir cookies" atorga a CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO, el seu consentiment perquè portem a terme tot el processament descrit en la present política. De forma alternativa, pot rebutjar totes les galetes fent clic al botó "Navega sense cookies" o configurar les galetes que s'utilitzaran durant la seva navegació en configuració.

  • OPCIÓ 2: Fent clic a Configuració pot administrar o desactivar les cookies.

  QUÈ SÓN LES COOKIES

  Les cookies són petits arxius d’informació que s’envien i s’emmagatzemen a l’equip des del qual s’accedeix al web www.canapaulina.es (PC o ordinador personal, telèfon mòbil, tauleta o televisor connectat) i en faciliten l’ús per tal d’oferir un millor servei.

  El web www.canapaulina.es utilitza tant cookies pròpies com de tercers, que ens ajuden a millorar la qualitat i ens permeten comparar, recordar, controlar i entendre com naveguen els nostres usuaris a través del web, identificant què troben útil i què no per poder, així, millorar el procés de navegació.

  Les cookies que utilitza el web no danyen el teu equip. Únicament serveixen per millorar els serveis oferts. Algunes són estrictament necessàries perquè la pàgina funcioni bé (tècniques i de personalització) i d’altres serveixen per millorar el rendiment i l’experiència com a usuari (d’anàlisi, publicitàries i de publicitat comportamental).

  El web utilitza tant cookies de sessió, temporals, com cookies permanents. Les cookies de sessió emmagatzemen dades mentre l’usuari accedeix al web i caduquen al tancar el navegador; les cookies permanents, per la seva banda, emmagatzemen les dades al terminal perquè s’hi pugui accedir i siguin utilitzades en més d’una sessió, i acostumen a caducar quan transcorre un període de temps que pot oscil·lar entre els dos mesos i els dos anys.

  DESACTIVACIÓ DE COOKIES

  Tens l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que tinguis instal·lat. En desactivar cookies, alguns dels serveis disponibles podrien deixar de ser operatius. La manera d’inhabilitar les cookies varia segons el navegador, però normalment es pot fer des del menú Eines o Opcions. També es pot consultar el menú d’Ajuda del navegador, on pots trobar instruccions. En qualsevol moment l’usuari pot triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador, per exemple:

  - Microsoft Internet Explorer
  - Mozilla Firefox
  - Chrome
  - Safari

  TIPUS DE COOKIES

  Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, la Web puede utilizar:

  • Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari navegar a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació, i utilitzar les diferents opcions o serveis disponibles, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió o accedir a parts d’accés restringit.
  • Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de tipus general predefinides en funció d’un seguit de criteris en el terminal de l’usuari, com ara l’idioma o el tipus de navegador.
  • Cookies d’anàlisi: són aquelles que permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, de l’aplicació o la plataforma, i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris.
  • Cookies publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris.
  • Cookies de publicitat comportamental: aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest perfil.
  • Cookies de xarxes socials externes: s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) i que es generin únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regulen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.
  Actualment, al web s’utilitzen els tipus de cookies següents:

  COOKIES PRÒPIES

  Cookies

  Finalitat

  Opt-out
  Cookies tècniques Gestionen la navegació correcta a través del web i els seus continguts, i permeten identificar les sessions d’usuari i protegir-ne l’ús.

  N/A

  cCokies de personalització Permeten millorar l’experiència de l’usuari emmagatzemant variables personalitzades com l’idioma o les preferències en la navegació.

  N/A

   

  COOKIES DE TERCERS

  (la informació recollida a continuació ha estat facilitada per aquests tercers)

  Cookies

  Finalitat

  Opt-out

  Google Plus

  Google Plus proporciona botons i altres funcionalitats perquè puguis compartir enllaços al nostre web. La informació enviada fora de la UE a Google Plus és utilitzada per Google Plus d’acord amb les seves polítiques de privacitat. https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/

  Facebook

  Facebook proporciona botons i altres funcionalitats perquè puguis compartir enllaços al nostre web en el teu perfil. La informació enviada fora de la UE a Facebook, relativa a les pàgines que has visitat o sobre les coses que t’interessen, és utilitzada per Facebook d’acord amb les seves polítiques de privacitat. https://www.facebook.com/help/cookies/

  Twitter

  Twitter proporciona botons i altres funcionalitats perquè puguis compartir enllaços al nostre web. La informació enviada fora de la UE a Twitter és utilitzada per Twitter d’acord amb les seves polítiques de privacitat. https://twitter.com/privacy?lang=es

  LinkedIn

  LinkedIn proporciona botons i altres funcionalitats perquè puguis compartir enllaços al nostre web en el teu perfil. La informació enviada fora de la UE a LinkedIn, relativa a les pàgines que has visitat o sobre les coses que t’interessen, és utilitzada per LinkedIn d’acord amb les seves polítiques de privacitat. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie

  Pinterest

  Pinterest proporciona botons i altres funcionalitats perquè puguis compartir enllaços al nostre web en el teu perfil. La informació enviada fora de la UE a Pinterest, relativa a les pàgines que has visitat o sobre les coses que t’interessen, és utilitzada per Pinterest d’acord amb les seves polítiques de privacitat. https://help.pinterest.com/es/articles/edit-your-account-privacy

  Els sistemes d’opt-out específics indicats a la taula anterior respecte de la cookie de què es tracti (aquests sistemes poden fer que s’instal·li en l’equip una cookie “de rebuig” per tal que funcioni l’elecció de desactivació per part de l’usuari); o altres eines de tercers, disponibles en línia, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visites i gestionar-ne la desactivació.

  CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO no es fa responsable del contingut i la veracitat de les polítiques de privacitat de tercers incloses en aquesta política de cookies.

  Per a qualsevol dubte o qüestió que tinguis sobre aquesta política de cookies, pots posar-te en contacte amb CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO a canapaulina@canapaulina.es.